รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2563 17:27:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ม.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 ม.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ม.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 4.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 12 ก.พ. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 
47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายในครั้งนี้ เป็นดังนี้
1.   เงินปันผลจำนวน 0.0053 บาทต่อหุ้น (0.53 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน 
(งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) และกำไรสะสมของบริษัทฯ
ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ และ
2.  เงินปันผลจำนวน 0.1648 บาทต่อหุ้น (16.48 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน 
(งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) และกำไรสะสมของบริษัทฯ
ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ และ
3.  เงินปันผลจำนวน 0.0099 บาทต่อหุ้น (0.99 สตางค์ต่อหุ้น) 
จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ
ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้