รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ม.ค. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว
สัญญารับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (Toll manufacturing Agreement) และสัญญาการจัดการการผลิต (Manufacturing Management Agreement)
หลักทรัพย์
CHOW
แหล่งข่าว
CHOW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ CHOW.191/2563

วันที่ 10 มกราคม 2563

เรื่อง  สัญญารับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (Toll manufacturing Agreement) และสัญญาการจัดการการผลิต 
(Manufacturing Management Agreement)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงประเด็นในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 
2562 เรื่อง สัญญารับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (the Toll Manufacturing Agreement) และสัญญาการจัดการการผลิต
 (Manufacturing Management Agreement) ดังนี้

-  วัน เดือนปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 30 มกราคม 2562 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

-  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ว่าจ้าง    : บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง
ผู้รับจ้าง    : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ความสัมพันธ์   : ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
-  ฐานะการเงินและผลประกอบการของผู้ว่าจ้าง
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งอยู่เลขที่ 518/3 
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำนวน 103.00 ล้านบาท
แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,030,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
โดยยังไม่มีผลประกอบการตามงบการเงิน

-  สรุปสาระสำคัญของสัญญารับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (steel billets) และสัญญาการจัดการการผลิต
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (OEM agreement) กับ 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อผลิตและขายเหล็กแท่งยาว จำนวน 400,000 ตันต่อปี ให้แก่
บริษัทดังกล่าว ในอัตราค่าจ้างผลิตตามที่ระบุไว้ในสัญญา ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการผลิต
อายุของสัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯ
มีสิทธิซื้อเหล็กแท่งยาวจากบริษัทดังกล่าว จำนวน 20,000 ตันต่อเดือน ในราคาตลาดหักส่วนลดตามที่ตกลงกัน
เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ผลิตและขายเหล็กแท่งยาวทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้แก่ ลูกค้ารายอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในสัญญา

ในวันเดียวกัน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการการผลิต (management agreement) กับ 
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศดังกล่าว
เพื่อรับบริการการจัดการการผลิตเหล็กแท่งยาวและการสนับสนุนในการบริหารจัดการการผลิต
อายุของสัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการรายเดือนในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดการจำนวนเงินประมาณ 800,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถือ


            (นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
            ประธานกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้