รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการยกเลิกการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ม.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ธ.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 ธ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กทม
______________________________________________________________________

9 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการยกเลิกเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยมีมติอนุมัติเพิ่มวาระในเรื่องการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ไปแล้วนั้น แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
ทำให้ลูกค้าธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งเป็นตลาดในพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จึงได้ขอยกเลิกสัญญาการผลิตสินค้าดังกล่าว
ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอยกเลิกการเพิ่มวาระเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ทั้งนี้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้          
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                  ขอแสดงความนับถือ

              ????????????.
              ( นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                   เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้