รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2563 08:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2563
หลักทรัพย์
SQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SQ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,138,514,900.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,138,514,900
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,894,460
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,141,409,360.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,141,409,360
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SQ-WA) จำนวน 2,894,460
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,894,460 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 02 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 ม.ค. 2563
______________________________________________________________________