รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2563 17:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักทรัพย์
CHOW
แหล่งข่าว
CHOW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ CHOW.190/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563

เรื่อง   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ตามที่บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาที่จะเสนอแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า    

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 ขอแสดงความนับถือ


(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
 ประธานกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้