รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2563 13:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563
 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

1.  มีมติรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
2.  มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายเคนจิ ฟุจิตะ)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้