รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2563 13:08:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ SQ-WA ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
SQ
แหล่งข่าว
SQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 07 ม.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 11,485,100
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SQ-WA
ชื่อหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท 
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 1.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 02 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 02 ม.ค. 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 2,894,460
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 8,590,640
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564)
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้