รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2563 12:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ม.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ธ.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 ธ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กทม
______________________________________________________________________


7 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และคณะกรรมการได้มีมติเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่จะจัดประชุมในวันที่ 30 มกราคม 2563
ซึ่งการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว
่า 14 วัน ก่อนวัน record date นั้น
เนื่องจากบริษัทฯเพิ่งได้ดำเนินการเซ็นสัญญาที่จะผลิตสินค้าในธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย
์เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะเริ่มดำเนินการผลิตประมาณเดือนมิถุนา 2563
เป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
มีรายละเอียดดังนี้          
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาการขอจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ - 
การทำธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (Electrical parts of medical device category)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                  ขอแสดงความนับถือ

              ????????????.
              ( นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                   เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้