รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2563 19:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 บนเว็ปไซต์ของกองทุนรวม
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ("กองทุนรวม")
ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ
    ในการนี้ 
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ดังเว็บไซต์ด้านล่าง
http://www.brrgif.com/shareholder_meeting.html
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 ขอแสดงความนับถือ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้