รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2563 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ RML กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 03 ม.ค. 2563
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ RML 
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว RML วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่ RML ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ 
RML ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อก
ำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ RML
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่า RML จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

อนึ่ง หาก RML ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดือนแล้ว RML ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ RML ตั้งแต่วันที่
3 เมษายน 2563
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว RML ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ RML เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก RML ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RML ต่อไป
______________________________________________________________________