รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ธ.ค. 2562 13:18:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 
14/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.
มีมติอนุมัติให้บริษัทฯให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. ("ASB
Cambodia") ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้เป็นเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) วงเงิน 8
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 242.76 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมมาจากบริษัทฯ จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 121.38 ล้านบาท และจำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 121.38 ล้านบาท จาก AFS Corporation
Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") ที่ถือหุ้นใน AFS
Corporation Co., Ltd. สัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน AEON 
Specialized Bank (Cambodia) Plc. ที่สัดส่วนร้อยละ 50
  - AFS Corporation Co., Ltd. ถือหุ้นใน AEON Specialized Bank           (Cambodia) Plc. 
ที่สัดส่วนร้อยละ 50 ทั้งนี้ AFS Corporation Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล
เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อยู่ร้อยละ 35.2
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน  AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.
  
3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือการเงินมีดังต่อไปนี้
ประเภทรายการ      : รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้ยืม      : 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 121.38 ล้านบาท1
อัตราดอกเบี้ย      : ร้อยละ 8.5 ต่อปี2
ระยะเวลากู้ยืม      : 7 ปี
การชำระดอกเบี้ย      : ปีละ 2 ครั้ง
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ    : ชำระเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด หรือชำระบางส่วนร้อยละ 20
ทุกปี เริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ 4 ถึง 7 ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC)
การชำระคืนก่อนกำหนด     : ภายใน 36 เดือน ภายใต้ความเห็นชอบทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC)
วัตถุประสงค์การกู้ยืม:    : เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา
เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) โดยแหล่งเงินกู้ยืมดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท
 อิออน ธนสินทรัพย์   
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: 1อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 : 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 30.3448 บาท
2อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเงินเหรียญสหรัฐฯของธนาคารในประเทศกัมพูชารว
ม Spread Margin และพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยตลาดเทียบกับเงินกู้ด้อยสิทธิอื่นๆ
รวมถึงความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน

4.  มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯให้ความช่วยเหลือรวมไม่เกิน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 121.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่ได้รับการสอบทาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้
-  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 08/2562 
ได้มีมติอนุมัติขายเงินลงทุนที่ถือใน บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ให้แก่
 AFS มูลค่า 460,301 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.003 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯและอนุมัติทำสัญญา "Business Administration 
Agreement" และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ AFS โดยมีมูลค่ารายการรวม 92.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
-  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 
ได้มีมติอนุมติสนับสนุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นจำนวนเงิน 0.78
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 215.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.16
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ดังนั้นบริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยตามสัดส่วนและเป็นไปตามเงื
่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทฯจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน") และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.  รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
AFS  45,698,196,100 เยน/
225,510,128 หุ้น  นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ1,3  
-
  
-

ASB (Cambodia)  20,000,000 เหรียญสหรัฐ
20,000,000 หุ้น  นายเคนจิ ฟุจิตะ2,3  -  -
หมายเหตุ: 1นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) และดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
  2นายเคนจิ ฟุจิตะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC. 
และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  3กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้: นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ และ นายเคนจิ ฟุจิตะ 
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
6.  เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่มี

7.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิ
แก่ ASB Cambodia เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยืม การจ่ายชำระคืน ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เหมาะสม เพื่อนำเงินกู้ยืมมาใช้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา


8.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล 
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่มีความเห็นขัดแย้งกับคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้