รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2562 21:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        UN/SET/HO/A62/122403
                 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
เรื่อง   แจ้งข่าวการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอกราบเรียนชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2562 กิจการร่วมค้า บีที - ยูเอ็น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ในการก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ โดยมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ         :  โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
            ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
ผู้ว่าจ้าง           :  การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าโครงการ        :  2,768,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดของสัญญา       :   การออกแบบ จัดหา 
และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและ              โทรคมนาคมสำหรับทางรถไฟที่ก่อสร้างใหม่ และทางรถไฟเดิม             จำนวน
20 สถานี พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถ            โดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP)
งานจัดหาและ
            ติดตั้งเครื่องกั้นถนน 7 แห่ง ตลอดจนการออกแบบ จัดหาและ            ติดตั้งระบบควบคุมการเดินรถทางไกล 
(Centralised Traffic             Control: CTC) เพื่อควบคุมการเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
  
ขอแสดงความนับถือ


(นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้