รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2562 18:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 23 ธ.ค. 2562
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ
วาระที่เปลี่ยนแปลงจากที่ขอมติ               
:ผลการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในทุกวาระการประชุมจะเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
โดยกองทุนจะอนุมัติการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิในวาระที่ 1
ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 2 ด้วย
วาระที่ 1  ไม่อนุมัติการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
วาระที่ 2  ไม่อนุมัติการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 3  ไม่พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 
เนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 และวาระที่ 2
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้