รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2562 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NCL เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) (NCL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 113,538,030.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 454,152,121
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 127
ทุนใหม่ (บาท)                    : 113,538,062.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 454,152,248
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W3) จำนวน 85 หน่วย
 แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 127 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.50
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.40
วันใช้สิทธิ                      : 06 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________