รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2562 08:15:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AYUD เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
AYUD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 384,910,061.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 384,910,061
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 54,900
ทุนใหม่ (บาท)                    : 384,964,961.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 384,964,961
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AYUD-W1) จำนวน 54,900 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,900 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 39.00
วันใช้สิทธิ                      : 16 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________