รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2562 08:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ บช.037/2562          วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1)  อนุมัติการจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาวุธ เครื่องบิน 
อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ เรดาร์และอุปกรณ์สื่อสัญญาณของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด
ให้แก่หน่วยราชการ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 2,000,000 บาท (หุ้นสามัญ
200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
โครงสร้างการถือหุ้นแสดงได้ดังนี้
ลำดับที่     ชื่อผู้ถือหุ้น  ความสัมพันธ์  จำนวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น   -  99,998  50.00
2 นายพงษ์ชัย อมตานนท์  กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท  1  -
3 นายพัทธนันท์ อมตานนท์ บุตรชายของนายพงษ์ชัย อมตานนท์  1  -
4 บจก. รอยัล ดีเฟนส์  ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท  99,998  50.00
5 นายวิษณุ จาวาลา  ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท  1  -
6 นายการัณย์ จาวาลา  ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท  1  -
  รวม            200,000  100.00
2)  อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("FSMART) 
โดยกำหนดวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นไม่เกิน 210,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อไม่เกิน
30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของทุนที่ชำระแล้วของ FSMART
โดยวิธีการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.50 เป็นร้อยละ 53.25
การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 210,999,980 บาท 
และไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใ
นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ
ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 ของบริษัท มีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.95 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้
จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.40 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
ขอแสดงความนับถือ
  

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้