รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2562 07:31:00
หัวข้อข่าว
ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          UN/SET/HO/A62/121601                
            16 December 2562      
                  
  เรื่อง   ประกาศแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)                
                  
  เรียน  กรรมการและผู้จัดการ                
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                
                  
         บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                
                  
  1.  วันพุธ  1    มกราคม  วันขึ้นปีใหม่       
  2.  วันจันทร์  13    เมษายน  วันสงกรานต์      
  3.  วันอังคาร  14    เมษายน  วันสงกรานต์      
  4.  วันพุธ  15    เมษายน  วันสงกรานต์      
  5.  วันพฤหัสบดี  16    เมษายน  วันหยุดเพิ่มเติมวันวันสงกรานต์ (ทดแทนวันหยุด วันวิสาขบูชา)      
  6.  วันศุกร์  1    พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ      
  7.  วันจันทร์  4    พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล      
  8.  วันพุธ  3    มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี      
  9.  วันจันทร์  6    กรกฎาคม   วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา      
  10.  วันอังคาร  28    กรกฎาคม   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
  11.  วันพุธ  12    สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง       
            และวันแม่แห่งชาติ      
  12.  วันอังคาร  13    ตุลาคม   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร      
  13.  วันศุกร์  23    ตุลาคม   วันปิยมหาราช      
  14.  วันเสาร์  5    ธันวาคม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
             บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ      
  15.  วันพฤหัสบดี  31    ธันวาคม  วันสิ้นปี      
                  
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ              
                  
              ขอแสดงความนับถือ      
                   
                  
              นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย      
              กรรมการผู้จัดการ      
                  
  สำนักงานเลขานุการบริษัท                
  โทรศัพท์ :  02-582-1888              
  โทรสาร  :  02-582-3196              
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้