รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2562 19:45:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำสัญญาให้และรับบริการกับบริษัทในกลุ่ม
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        18 ธันวาคม 2562

เรื่อง  การเข้าทำสัญญาให้และรับบริการกับบริษัทในกลุ่ม
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ 
และบริษัทในกลุ่มได้เข้าทำสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด ("GC Glycol") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 
ได้เข้าทำสัญญาให้บริการน้ำดับเพลิงกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GGC")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 72.29 โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 12,735,000 บาท
และมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2577
2.  บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับบริการข้อมูลรายงานตรวจสอบ (Forensic Report) ระหว่างบริษัทฯ และ GGC 
โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 14,521,211.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และมีระยะเวลาการส่งมอบงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การรายงานสารสนเทศดังกล่าวทั้ง 2 รายการไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
และไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง)       
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้