รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2562 17:35:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในงานเพิ่มเติมตามสัญญาการว่าจ้างผู้บริหารโครงการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
หลักทรัพย์
BEM
แหล่งข่าว
BEM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ("ช.การช่าง")
เพื่อดำเนินการในงานเพิ่มเติมตามสัญญาการว่าจ้างผู้บริหารโครงการจัดหา ติดตั้ง
และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยเพิ่มงานที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของงานเดิมในวงเงิ
น 293,294,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้