รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2562 08:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SFLEX เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
SFLEX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SFLEX
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ                      : บรรจุภัณฑ์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 19 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 19 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 410,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 410,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 410,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 110,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 110,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 3.88
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2562
ลักษณะธุรกิจ                     :
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค 
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll
Form) และบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch)
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SFLEX จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________