รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ธ.ค. 2562 18:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผลพิเศษ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
TCAP
แหล่งข่าว
TCAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ธ.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 30 ธ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ธ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)          : 4.00
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)          : 4.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 16 ม.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

โครงการซื้อหุ้นคืน                   

เรื่อง                        : ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 97,045,970
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว        : 8.33
วงเงินซื้อหุ้นคืน(ล้านบาท)                : 6,000.00
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน           : วันที่ 11 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 10 ส.ค. 
2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้