รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ธ.ค. 2562 12:33:00
หัวข้อข่าว
การเริ่มดำเนินการผลิตของโรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว (steel billets) เฟสที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
หลักทรัพย์
CHOW
แหล่งข่าว
CHOW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ CHOW.188/2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

เรื่อง  การเริ่มดำเนินการผลิตของโรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว (steel billets) เฟสที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่ 
โรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว (steel billets) เฟสที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
กำลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันต่อปี ได้หยุดการผลิตเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต นั้น
โรงงานดังกล่าวได้เริ่มการทดสอบการผลิตแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตเพื่อการพาณิชย์ได้ตามปกติ ภายใน 60 วัน

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  
ขอแสดงความนับถือ


(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้