รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ธ.ค. 2562 08:06:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2562
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ต.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
16 ธันวาคม 2562
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1ปี 2562/2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 1 ปี 2562/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 103.21 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561/2562 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 105.66 ล้านบาท เป็นจำนวน 2.45 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.32
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาเหล็ก
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ใช้การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เมื่อต้นทุนหรือราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงราคาขายจึงมีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ดีเนื่องจากในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบไม่หลากหลายมากนักแต่มีปริมาณที่ค่อนข้างมาก
จึงทำให้การบริหารจัดการวัตถุดิบค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนขายและบริการปรับตัวลดลง
และทำให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.52 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี
2561/2562 เป็น 7.01 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562/2563 หรือเพิ่มขึ้น 4.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 178.17
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้