รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ธ.ค. 2562 19:33:00
หัวข้อข่าว
รายงานการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        9 ธันวาคม 2562

เรื่อง  รายงานการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้แจ้งกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.1
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ตามรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2562

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ 
ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 22,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.495
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,187,603,325.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯ
จึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   
ขอแสดงความนับถือ(นาง พิลาสพรรณ อุดมจารุมณี)       
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท และกฎหมาย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้