รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ธ.ค. 2562 18:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 267,718,405
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 267,718,405
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 267,718,405
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 26 พ.ย. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 25 พ.ย. 2562
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ 
จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากเดิม 18 ถึง
24 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) ที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็น ช่วงระยะเวลาใดๆ
ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ แต่ไม่เกินเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
Date)ยังคงเป็นวันเดิม คือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ
กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้แน่นอนแล้วบริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้