รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2562 12:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยลงทุนและร่างหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
KBS
แหล่งข่าว
KBS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                (เพิ่มเติม) บริษัทฯ จะนำเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และธุรกรรมการโอนผลประโยชน์ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะอนุมัติให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ
โดยบริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะเป็นไปตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ซึ่งรวมถึงการส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21
วันนับจากวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะนำเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมฯ 
และธุรกรรมการโอนผลประโยชน์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในเดือนมกราคม 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้