รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2562 08:21:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HTC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
HTC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (HTC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 199,218,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 199,218,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,742,500
ทุนใหม่ (บาท)                    : 200,960,500.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 200,960,500
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : กรรมการและพนักงาน (ESOP)
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 11.33
วันเสนอขาย                     : 26 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________