รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2562 13:23:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้บริหารและหรือพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
HTC
แหล่งข่าว
HTC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 02 ธ.ค. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,992,180
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 11.33
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 26 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 1,742,500
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 249,680

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,992,180
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,742,500
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 249,680
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 19,742,525.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 5,127,090.96
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1) ค่่าใช้จ่่ายที่ปรึกษาทางการเงิน = 3.210,000.00 
บาท
2) ค่่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) =
   1,700,000.00 บาท
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ HTC ESOP =
  217,090.96 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 14,615,434.04
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : พลตรี พัชร รัตตกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้