รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2562 12:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ SCO 053/2562
                                           วันที่ 2 
ธันวาคม 2562
 
เรื่อง    แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
       บริษัทล่วงหน้า
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ตามที่บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ   
การประชุม
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี 2563
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม
2562 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ขอแสดงความนับถือ

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
 เลขานุการบริษัท  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้