รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2562 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PRINC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
PRINC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,240,087,520.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,240,087,520
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 222,249,300
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,462,336,820.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,462,336,820
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : International Finance Corporation (IFC) 222,249,300 
หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 4.09
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 26 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________