รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ย. 2562 19:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งของคณะกรรมการลงทุน
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท. 11-620369            29 พฤศจิกายน 2562


เรื่อง   แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งของคณะกรรมการลงทุน
        กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม") ขอแจ้งว่า
นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ ได้ลาออกจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2562
        ทั้งนี้บริษัทจัดการได้แต่งตั้งนางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์ 
รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้