รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ย. 2562 12:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของ BRRGIF
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลโดยสะดวกและรวดเร็ว
รวมถึงสามารถพิจารณาข้อมูลประกอบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ได้ล่วงหน้า
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของกองทุนรวม ที่ http://www.brrgif.com/shareholder_meeting.html
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ



                                   (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
                           Deputy Managing Director

Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 553
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้