รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ย. 2562 12:31:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
PRINC
แหล่งข่าว
PRINC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 28 พ.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : International Finance Corporation
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 222,249,300
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 222,249,300
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 324,008,752
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 4.09
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 26 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 222,249,300
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 101,759,452

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 324,008,752
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 222,249,300
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 101,759,452
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 908,999,637.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 25,000,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจดทะเบียน, ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ประมาณ 25,000,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 883,999,637.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : ดร.สาธิต วิทยากร
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้