รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2562 17:24:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ AYUD-W1
หลักทรัพย์
AYUD
แหล่งข่าว
AYUD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 พ.ย. 2562
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AYUD-W1
วันใช้สิทธิ                      : 16 ธ.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 06 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2562
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 39
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ                      :
ที่ ลบ./62/037
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง  แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD - W1) ครั้งที่ 4 (16 ธันวาคม 2562)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด 
(มหาชน)) ("AYUD" หรือ "บริษัท") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
อลิอันซ์อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "AYUD - W1") อายุ 2 ปี
นับจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จำนวน 124,999,807 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า
บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ AYUD-W1 ครั้งที่ 4 ดังนี้
1.  ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,วันที่ 9 ธันวาคม 2562 และวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น.
2.  วันกำหนดการใช้สิทธิ
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 (เนื่องจากวันที่ 15 ธันวาคม มิใช่วันทำการ จึงให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 
ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
3.  ราคาใช้สิทธิ
39.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4.  อัตราการใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
5.  การดำเนินการก่อนการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
5.1.  ในกรณีใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบใบหลักทรัพย์ (Scrip) 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิได้ทันที
5.2.  ในกรณีใบสำคัญแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
5.2.1.  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้
าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะอยู่ในบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก"
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(Broker) ของตน
และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี
"บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก"
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
5.2.2.  ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักท
รัพย์ (Scripless) ใน "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)"
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก
"บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
6.  เอกสารในการยื่นความจำนง
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
โดยดำเนินการและส่งมอบใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิให้แก่บริษัทฯ
ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ดังนี้
6.1.  ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงดังกล่าวได้ที่บริษัท
ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
หรือดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(www.azaycapital.co.th)
6.2.  ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
(ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัท
6.3.  ชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่บริษัท 
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
6.3.1.  ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 1 
วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยต้องลงวันที่ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 3
วันทำการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บัญชีซื้อหุ้นสามัญของบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา
แคปปิตอลตามใบสำคัญแสดงสิทธิ" พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

6.3.2.  ชำระโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากตามรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี "บัญชีซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ" บัญชีเลขที่ 
001-9-57614-1 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต
พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝาก (Pay-in Slip) เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
6.4.  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) 
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ
ที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
6.5.  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ 
โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ
จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญขั้นต่ำ
7.  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
7.1.  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
7.2.  บุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทย
สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7.3.  นิติบุคคลสัญชาติไทย
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7.4.  นิติบุคคลต่างประเทศ
สำเนาเอกสารการจดทะเบียนของนิติบุคคล 
ซึ่งออกโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้ง
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง นอกจากนี้
การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วย
7.5.  คัสโตเดียน (Custodian)
สำเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง นอกจากนี้
การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วย
8.  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2657-2977 หรือ 0-2657-2979
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


_______________________________
(นายไบรอัน เจมส์ สมิธ)
กรรมการ  

_______________________________
(นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม)
กรรมการ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้