รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2562 09:22:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

22 พฤศจิกายน 2562


เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

"นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
และได้แต่งตั้ง นายชินอิจิโร ยามาโมโต้ เป็นกรรมการของบริษัทแทน นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ 
ซึ่งได้ขอลาออกไป"
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


              ขอแสดงความนับถือ              ????????.
              (นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้