รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2562 09:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ย. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 ก.พ. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 ก.พ. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 ก.พ. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
     และการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
 4/2562
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
และคณะกรรมการได้มีมติดังนี้

1.  มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องทิวลิป
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.  มีมติให้เสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง

3.  มีมติให้จัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท 
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ก่อน

4.  มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 
ธันวาคม 2562
 
5.  มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

6.  มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                  ขอแสดงความนับถือ

              ????????????.
              ( นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                   เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้