รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2562 09:16:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
             
  ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ทางบริษัทฯ
ขอรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 198.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 229.75
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ข้อสรุปที่สำคัญมีดังนี้

1.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในปีนี้จำนวน 10,980.34 ล้านบาท ลดลง 2,483.48 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 18.45 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยผลิตภัณฑ์ในธุรกิจยานยนต์ยอดขายต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยลดลงร้อยละ 32.6
สำหรับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานยอดขายต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13.7
จากเดือนตุลาคมปี 2561 เศรษฐกิจของประเทศจีนอยู่ในภาวะถดถอยอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์
และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ส่งผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก สินค้าคงคลัง และการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี นี้ จำนวน 299.63 ล้านบาท ลดลง 364.78 ล้านบาท 
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณยอดขายที่ลดลง
และการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีนี้ลดลง 17.43 
ล้านบาทจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์
(ERP - SAP) ค่าบริการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากบริษัทแม่
รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงงานของบริษัทฯ
4.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปีนี้ 4.85 ล้านบาท 
ในขณะที่ระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 20.43 ล้านบาท

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ


              ......................................
                 (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                   กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้