รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2562 21:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (จากเดิมคือครั้งที่ 1/2562) ปรับปรุงวาระการประชุม และนำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
PLANB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ต.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 09 ม.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 พ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 พ.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้