รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2562 08:35:00
หัวข้อข่าว
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ JASIF เริ่มซื้่อขายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ชื่อหน่วยลงทุน                     : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
จัสมิน (JASIF)
เงินทุนของกองทุนรวมเดิม (บาท)             : 54,183,800,000.00
- จำนวนหน่วย (หน่วย)                 : 5,500,000,000
จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (หน่วย)             : 2,500,000,000
เงินทุนของกองทุนรวมใหม่ (บาท)             : 78,812,800,000.00
- จำนวนหน่วย (หน่วย)                 : 8,000,000,000
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม อัตราส่วน 2.20 
หน่วยเดิม : 1 หน่วยใหม่ จำนวน 2,500,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 9.00
วันเสนอขาย                     : วันที่ 07 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 13 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 พ.ย. 2562
______________________________________________________________________