รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ย. 2562 18:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 พ.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 
9.30 น. มีมติอนุมัติให้แก้ไขวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากเดิม
ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) เป็น ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 ธันวาคม 2562
(รวม 5 วันทำการ) หรือช่วงระยะเวลาอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการกำหนด โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
และไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2/2562
มีมติอนุมัติการแก้ไขวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเช่นกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้