รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ย. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (TS-3.2)
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
RSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                                 

เรื่อง                                               : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                                   : เสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
ระยะเวลารับซื้อหุ้นคืน                                  : วันที่ 05 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (หุ้น)                                  : 27,000,000
ราคาที่รับซื้อ (บาท/หุ้น)                                : 4.50
มูลค่ารวม (ล้านบาท)                                   : 121,500,000.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้