รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2562 19:50:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน(BE)และเงินให้กู้ยืม(แก้ไข)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 029/2562        
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม(แก้ไข)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ขอรายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ยืม  
โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังต่อไปนี้

ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก  วันครบกำหนด  อัตราดอกเบี้ย  ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  สัญญาเงินกู้     30-ก.ย.-62  6  412,144,693.51
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN027/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5  420,376,984.22
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN028/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5    
254,646,797.01
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN029/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5      
59,527,822.67
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN030/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5      
96,579,142.41
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN031/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5      
85,674,592.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN032/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5      
75,296,505.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN033/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5      
69,762,134.47
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN034/2019  31-ส.ค.-62  31-ธ.ค.-62  6.5      
10,296,032.72
            1,484,304,704.01
โดยผลตอบแทนจากการฝากตั๋วแลกและเงินให้กู้ยืมเงิน ณ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้
ลำดับ  บริษัท   ผลตอบแทน
1  บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  62,848,955.62
2  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์*  12,899,136.97
3  บมจ.วินเทจ วิศวกรรม*  16,716,725.95
4  บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  117,653,554.98
5  บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค*  7,147,894.28
   รวม  217,266,267.80

ทั้งนี้ บมจ.ไทยฟิลาเทกซ์ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม และ บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 
ไม่มีภาระหนี้สินกับบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไปขอแสดงความนับถือ


         (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )         (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
             กรรมการ                      กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้