รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2562 17:41:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 19 พ.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์                
เสนอขายให้แก่                    

ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของบริษัท       
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 2,500,000,000
อัตรา (หน่วยเดิม : หน่วยใหม่)             : 2.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 9.00
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 07 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 13 พ.ย. 2562
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 2,500,000,000
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)            : 2,500,000,000
รวมจำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)             : 2,500,000,000
รวมจำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)             : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 22,500,000,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 22,500,000,000.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพรชลิต พลอยกระจ่าง
ตำแหน่ง                       : Deputy managing director

นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ
Assistant managing director

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้