รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2562 17:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  3310/2562                     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง  แจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("กองทุน")
ขอแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน

  โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ที่ 
https://investor-th.jas-if.com/allocation.html
หรือเว็บไซต์ของตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนได้ที่
https://www01.bualuang.co.th/le/popup/th_jas/roagent_detail.php?lg=th

  
    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ                                            (นายพรชลิต 
พลอยกระจ่าง)
                                      Deputy Managing Director
Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 552,554
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้