รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ย. 2562 19:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
หลักทรัพย์
WINNER
แหล่งข่าว
WINNER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ WINNER 0031/2019

18 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง    แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่านางสาวกวิดา 
วาสนาเรืองเดช ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นางสาวกนลลัส วองอิสริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะรักษาการตำแหน่งดังกล่าว 
จนกว่าจะมีมติจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
    


ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน วองอิสริยะกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้