รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2562 18:24:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-620344              14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สิน

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้
กองทุนรวม  มูลค่าทรัพย์สินรวม
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล 
โกรท  5,115,895,225.76  4,668,501,172.24  10.9425

ชื่อโครงการ  อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภท  สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน (บางส่วน)
ที่ตั้ง  เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการสอบทานค่าทรัพย์สิน  4,748,000,000 บาท
วันที่สอบทานค่าทรัพย์สิน  1 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
เพื่อหามูลค่าของโครงการ  ประมาณ 13 ปี 3 เดือน
วิธีการสอบทานค่าทรัพย์สิน  วิธีรายได้ (Income Approach)
*** 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการสอบทานค่าทรัพย์สินจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้