รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2562 17:51:00
หัวข้อข่าว
ขอแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record date)
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 23 ธ.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 พ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 พ.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  เพื่ออนุมัติการแก้ไขสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
วาระที่ 2  เพื่ออนุมัติการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 3  เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ 
เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้