รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2562 17:44:00
หัวข้อข่าว
การแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่   707/ 2562
   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง  การแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัท") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุน")
ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกองทุนมีนโยบาย
การลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการ เออร์บานา หลังสวน 
ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ
ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมอรัลด์
เพื่อขอมติผู้ถือหน่วยในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนในเรื่องโครงสร้างรายได้ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
  ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้มีมติอนุมัติการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนในเรื่องดังกล่าว 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนสำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี
นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2566 โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในการพิจารณาวาระเรื่องการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน 
สรุปได้ดังนี้

มีผู้ถือหน่วยลงทุน  จำนวน (เสียง)  คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย           43,265,730  60.0913
ไม่เห็นด้วย       50,800      0.0706
งดออกเสียง       0          0.0000
บัตรเสีย           0          0.0000
รวม (59 ราย)       43,316,530  60.1618

หมายเหตุ  วาระเรื่องการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู
้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน

ทั้งนี้ 
บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนตามมติดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้เป็นที่เร
ียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขตามตารางเปรียบเทียบที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

 (นายยุทธพล ลาภละมูล)
  กรรมการผู้จัดการ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้