รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2562 17:36:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
หลักทรัพย์
NKI
แหล่งข่าว
NKI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ กง.ง. 021/2562  
                          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
  
เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
            บริษัท ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งแสดงผลขาดทุนสุทธิ 6.21 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 28.13 ล้านบาท ลดลง 34.34 ล้านบาท หรือร้อยละ
122.08

            บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจากปีก่อนสำหรับไตรมาส
 3/2562 ดังนี้
            รายได้รวม 610.65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 
610.82 ล้านบาท ลดลง 0.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ผลจาก
1.  รายได้จากการรับประกันภัย 602.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.58 
ผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันภัย
2.  รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 8.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.71 
ผลจากบริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น
และมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
            ค่าใช้จ่ายรวม 623.62 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 574.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.46 ผลจาก
1.  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 538.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.39 
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.20 ผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ของการประกันภัยประเภทอัคคีภัย ภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
2.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 85.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.99
           
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    
                               ขอแสดงความนับถือ
      

                             (นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้