รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่  22/2562
              วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง    การออกและเสนอขายหุ้นกู้
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
และยอดคงเหลือมูลค่า 1,200 ล้านบาท จากการอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ครั้งที่
1/2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน
โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ThaiBMA Symbol  AEON22NA
AEON24NA

อายุหุ้นกู้  3 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี )  2.27%
2.57%

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย (ล้านบาท)  2,800
1,000

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวม (ล้านบาท)  3,800

วันออกหุ้นกู้  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วันครบกำหนดไถ่ถอน  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

การจ่ายดอกเบี้ย  ทุก ๆ 6 เดือน (15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ที่ระดับ A-(tha) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                               ขอแสดงความนับถือ


                                         (นายเคนจิ ฟุจิตะ)
                                  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้